Mustafa İslamoğlu ise üç Muhammed adlı kitabında (say. 78 dip notta) diyor ki piyasalarda bolca bulunan Hz. Peygamber’imizin yasakladığı aşırı yüceltmeciliğin slogan gibi her önüne gelenin Hadisi Kutsi diyerek kullandığı (Levlake levlak, lema halaktül eflak. “Eğer sen olmasaydın, olmasaydın sen bu alemi yaratmazdım ben.) sözünün hadis olmadığını, gerek sahih gerekse zayıf hiçbir hadis külliyatında yer olmadığını söylüyor.
Mustafa İslamoğlu: “Levlaka levlak lema Halaktül eflak… Sen olmasaydın, olmasaydın sen, bu âlemi kesinlikle yaratmazdım ben.” Sözünün Hz. Peygamberle uzaktan ve yakından ilgisi yoktur der ve Hadisi Kutsi olarak nakledilen bu söze hicri 12. yüzyılda miladi 18. asırda yaşamış Acluni’nin (öl. 1162 h.) Keşfül Hafa adlı kitabını delil gösterir. Keşfül Hafa’yı açıp bakarsanız, Sâgâni uydurmadır dedi. Notunu görürsünüz. Hz. Peygamber’imizden asırlarca sonra böyle bir söz hadis uydurulmuştur. Üç Muhammed say. 240 da
DİKKAT YANLIŞ: Suyuti Müslümin Ebu Huzeyfeden rivayet ettiğini söylediği bir hadis nakleder. “Resullullah kıyamete kadar olacak tüm şeyleri bana haber verdi.” Müslüm 4/2217 –Hasais 2/108
Hz. Aişe annemiz demiş ki; Kim Muhammed yarın ne olacağını bilir sanıyorsa şüphesiz o Allah’a, büyük bir iftirada bulunmuştur. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur. “De ki: göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir.”Kur’an Neml 65.
Hz. Peygamber: “Ben sizin aranızda sadece ve sadece Allah’ın kitabıyla hükmederim.” buyurmuştur.
Allah’ımız Kur’an’da Hz. Peygamber’imizin ısrarla “beşer – insan” olduğunu söylüyor. Düşünmeyen akıl, ayetin anlamına uymayan veya “hadis ayeti nesh etti” diyen görüş, her türlü beşeri vasfa olağanüstülük ermişlik vasıflarını katarak sözüm ona Kur’an’la yarışır bir görüş ortaya koymuşlardır.
“Ben sadece beşer elçiyim.” İsra. 93.
“De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim.” Kehf. 110.
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım.” Fussilet 6.
Yüce Allah Kur’an’da bunları buyururken Hz. Peygamber’imiz ısrarla Kur’an’a uygun söz söylerken, Kur’an’la çelişen sözlerin hadislerin sadece rivayet oluşu delil olarak gösteriliyor. Sadece Hz. Peygamber için böyle söylenmiş olması yetiyor. Bu sözler hadisler Hz. Peygamber’in ağzından çıkar mı, ağzına yakışır mı Kur’an’a ters olur mu Kur’an’la çelişir mi denmiyor. Yalan söz, hadis uydurulabilineceğini niçin düşünemi-yoruz?
Resulullah bir sefer (zaman) namaz kıldırırken şaşırmıştı. Resulullah namazı bitirdikten sonra, “Namaz için yeni bir hüküm mü indi Ey Allah’ın Resulü” diye sordular. O, bir şey mi oldu deyince de durumu haber verince. Cevabı şöyle oldu: “Ben de yalnızca sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum.” İbni Hanbel. 1/379 Nu 3610.
Hz. Peygamber’i insan olma sıfatından çıkartıp, melekleştirmeye kalkanlara, Kur’an, insan olduğunu hatırlatarak cevap veriyor ve ilahlaştırılmamasını istiyor.
Bir zaman Muaz yatsı namazını kıldırır ve Bakara Suresi gibi uzun sureler okuyarak iyice uzatırdı. Hâlbuki insanlar içerisinde iş, güç sahibi olanlar, zayıflar, ihtiyaç sahipleri vardı. Bu yüzden onu Resulullaha şikâyet ettiler. Resulullah ona sert çıktı ve şöyle dedi: Ey Muaz yoksa sen insanları dinlerinden mi etmek istiyorsun? Muslim Salat. 4. 36 1/340 Buhari Adab. 74. 5/2264
“Resulullah keler etini sevmez ve yemezdi. Sahabe o konuda Hz. Peygamber’imizi örnek almadı. Hatta Halit bin Velid keler etini Peygamber’in yanında yedi.” Ebu Davud Etime 2222: 3/350
DİKKAT: “Yusuf El Kardavi’ye göre bugün sünnet zannedilen birçok şey Arap âdetidir. Yerde oturmak ve yemek, yemeği elle yemek, cübbe, sarık giymek hatta Ebu Zehra Sakal bırakmak da Arap âdetidir der.” Ebu Zehra Usulü Fıkh. 101.
Şu hadisler üzerinde de biraz duralım.
Hz. Peygamber’imizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir.
DİKKAT:
Doğru “Bana verilen şey, sadece Allah’ın bana indirdiği vahyidir.” Buharı Fedail Kur’an 1. Muslim 239 Ahmed Bin Hanbel. 2/341 451.
Yanlış Yine rivayete göre şöyle demiş. “Bana Kitap ve onunla beraber benzeri verildi.” Başka bir rivayette. “Bana Kur’an ve onunla beraber benzeri verildi.”

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla