Araf: 185. “O halde Kur’an’dan sonra hangi söze hadise inanacaklar?”
Murselat. 50. “Artık Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze hadise inanacaklar?”
Yusuf. 111. “Bu Kur’an uydurulabilecek bir söz, hadis değildir.”
Lokman. 6. “İnsanlardan öylesi var ki, her hangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.”
Kafamızdaki kulaktan dolma bilgilerle değil de onları katmadan önümüze gelen bilgileri, sözleri, hadisleri Allah’ımızın emri olan Kur’an’ımıza sunup kıyaslarsak tartarsak, doğru ve yanlışı ayırt etmiş oluruz. Bu şekilde hem kendimizin hem de Müslümanların yanlışlığa ve feseda uğramamış olmala-rına, yabancıların da dinimizi doğru anlama ve tezatlar dini olmadığına yol açar, rahatlar ve rahatlatırız.
Sünnet ve hadisler konusunda çok seçici davranmalı, akıllı olmalı ve Kur’an’a uygunluğuna dikkat edip özen göstermeliyiz.
Hadislerle ilgili Kur’an’a zıt, çelişen, birbirini yok sayan söz hadis ve sünneti ret etmek, yok saymak Kur’an’î bir tavır ve yaklaşımdır.
Başta Hz. Aişe annemiz olmak üzere Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve diğer sahabeler ve İmamı Azam, İmamı Şafi, İmamı Malik, İmamı Hanbel ve de İslam’ı Kur’an kaynaklı anlayan tüm ilim ve bilim adamları bu yolu tercih etmişlerdir. Hurafe ve Kur’an dışı hadisleri, tavırları ve görüşleri tasvip etmemişler, yanlış olduğunu Kur’an’a başvurarak, Kur’an’dan ayetleri delil getirerek çelişen hadisleri ret etmişlerdir.
Bütün bu iman erlerini rivayet edilen hadisleri Kur’an’ın mihenk taşına vurdukları, tarttıkları ve akledip düşündükleri için suçlamak doğru olur mu? Doğru, Kur’an’la ve Hz. Peygamber’imizle ortaya çıkar. Hz. Peygamber’imize yanlışları ve vehimleri yakıştırmak ve bunları söylemiş demek O’na iftira atmaktır ve saygısızlıktır.
“Ayetlerim hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar cehennemliklerdir.” Hac. 3.
Hz. Peygamber’imizin şöyle dediği rivayet edilir.
“Benden Kur’an dışında bir şey yazmış olan onu derhal yok etsin. Benden Kur’an dışında bir şey yazmayın.” Camiu Beyanil İlm. 1/63–68. Zeyd bin Sabit
Ebu Said el Hudri; Resulden rivayet ettiğim bir sözü hadisi Kur’an mı yapmak peşindesiniz?
Hz. Ömer: “Hayır, Allah’ın kitabının yanında bir başka kitaba yer veremeyiz.”
Hz. Ebubekir de “Allah’ın kitabı size yeter.” demiştir.
İbni Abbas hadis yazmayı yasaklamış ve şöyle demiştir: “Sizden önceki ümmetlerin sapmaları bu şekilde kitaplar vücuda getirmek yüzünden olmuştur.” İbni Abdil Camiu Beyanil–İlm. 1/63–68
DİKKAT: Büyük sahabeler, peygamber dedi ki sözünü kullanmaktan bile çekiniyorlardı. Hadisler yazılmıştı da neden onları güven içinde rahatlıkla halkın önüne çıkarmadılar? Yoksa bu insanlar, bu sahabeler resulün emanetini gizlemek gibi bir hıyanetin içine mi düştüler? Hayır böyle bir şey olmadı, hıyanet etmediler. Sonradan gelenler ya anlamamış, ya onların yerine başkaları söylemiş sonradan onlar söylemiş gibi kitaplara geçmiş. Bizim şahsen kanaatimiz şu: Bu insanlar Kur’an ayetlerini ve hadisleri yani Hz. Peygamber’imizi çok iyi bildikleri için bunlara müsaade etmediler. Kur’an’a uymayanların tevhidi parçalayacaklarını biliyorlardı. Matbaanın icadıyla art niyetliler aralara uydurma sözler yazmış olabilirler.
Nevevi, Tezbihinde 142 hadis rivayet ettiğini Buharide Hz. Ebubekir’in 22 hadis var.
Hz. Ömer’den elli civarında deniliyor. Hz. Osman’ dan Buharide 9, Müslümde 5 hadis olduğu söyleniyor.
Hz. Ali’den elli küsur hadis rivayeti var. Buhari ve Müslimden Ali’den 20 hadis rivayeti olduğu söyleniyor. Zübeyr b. El Avam’dan Buharide 9, Müslimde bir hadis varmış. Talha b. Ubeydullah’ın Buharide 4 hadisi olduğu, Abdurrahman b Avn 9, Übey b. Kab’ın altmış, Zeyd b. Sabit’in 7, Selmanı farisi’nin 7 hadis rivayeti olduğu bildiriliyor. Bu iman erlerine şunu söylemişler, şu kadar rivayet etmiş gibi sözler onlara ait olmayıp, ama onlara aitmiş gibi diyen ve anlatanlar, düşünüp yanlışlıklarından dönmeleri iman açısından kendileri için çok daha iyi olurdu kanaatindeyiz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla