Hadis öyle değildir. Hadis, Bir konu üzerine tek bir defa söylenen sözdür. Esasen Hadisi (sözü) Peygamber’imizin sözleri olarak değil Peygamber’ imizin söylediği söylenen sözler olarak bilmemiz lazım. Onun için uydurma hadislerde bazen Kur’an’a aykırılık görürüz. Kur’an’la çelişir.
Sahih diye bildiğimiz kitaplarda da bu (sözler) hadisler sahih değildir. Bir peygamberin Kur’an’ı yalanlayıcı sözü (hadisi) olmaz. Çünkü iman etmek kuşkusuz olmayı yüzde yüz emin olmayı gerektirir. Bu eminlik sadece Kur’an’da vardır. Kur’an, Allah’ımızca korunmuştur. “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicir. 9.
Hadis ne Kur’an gibi korunmuş ne de zamanında kayda geçirilmiştir.
Şu gerçek çok iyi kavranmalı ve anlaşılmalıdır: Hadisler, İslam’ın olmazsa olmaz şartı değildir. Bunu söylerken hadisleri yok sayamayız, elbette hadisler var. O zaman ölçü nedir ne yapmak lazım? Ölçü Kur’an’dır. Kur’an’a zıt olmayan, Kur’an’la aynı anlam ifade eden sözleri hadis kabul ederiz. Kur’an’la çelişen ve de zıt olan sözleri hadis kabul etmeyiz.
Zaten hadis ilmiyle meşgul olan ve uydurma hadisleri çoğaltan ve yayılması için çalışanlar genellikle Müslüman olmayanlardır. Bunlardan Avusturyalı İngiliz Dr. Alois Sprenger (ölümü 1893) sömürgeleş-tirdikleri Hindistan’da Delhi de kurulan İslami İlimler Fakültesi dekanlığına kadar yükselmiştir. Yine İngiliz Casus Lavrens, Alfred Guillaume, İgnaz Goldziher (ölümü 1921) ve diğerleri.
Luis Massignon’un şu itirafı kadar hiçbir söz bu felâketi açıklayamaz.
“Onların her şeylerini tahrip ettik, felsefeleri, dinleri mahvoldu, artık hiçbir doğru şeye inanmıyorlar. Derin boşluğa düştüler. Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.” Edward Said, Oryantelizim 5. 7.
Hindistan da Şeyh Ahmet Rıza el Birelvi (1856. 1921), Mırza Gulam Ahmed Kadıyani (1839, 1908) İngilizlerin işini kolaylaştıran ve ekmeklerine yağ süren İngiliz kullanması bu ve benzeri taklitçiler tarikat yoluyla İslam ümmetini perişan ettirmişlerdir. Üç Muhammed Say. 205. M. İslamoğlu.
Hatta Gulam Ahmed Kadıyani kendisinin Mesih ve Mehdi olduğunu iddia eder.
Zaten böyle inanç sistemi var derseniz, o zaman vehimlerini boş avuntularını gerçek sanarak zırvalayan çok kişi çıkar. Kadiyani 1900 de Mehdi ve Mesih olduğunu, Mevdudi Kadiyani’ye sayfa 22 1902 yılında da peygamber olduğunu açıklar. Kadiyani, İngilizlerin en çok sevdiği peygamberdir. 1904’te Hindu dini literatüründe Tanrı’nın insan suretinde bedene bürünmüş biçimi olan Kirşen, Kirişna olduğunu ilan eder. Mevdudi Kadiyaniyye Sayfa 24.
Şuna da dikkat etmek lazım: Allah’ımızın dininde kuşku ve çelişme olmadığı gibi, kuşkuya müsait, çelişme ve zıt olma özelliği taşıyan görüşler dinin kaynağı olamaz.
Kur’an kendisinin “La Rayba fıh” olduğunu söylerken, yani kuşku ve çelişme olmayan, ayetler arasında şüphe olmayan, birbirini yalanlamayan zıtlık olmayan kitap ve söz olduğunu anlatmak istemiştir.
Şu ayet onlara cevap niteliğindedir: “Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.” Bakara. 78.
“Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pekiyi bilendir.” Yunus. 36.
Bu sonuçlardan sonra şunu diyebiliriz: Kur’an’ dan onay alan söz ve fiil, hadistir, sünnettir; başımızın üstünde yeri vardır. Kur’an’dan onay almayan, Kur’an’la çelişip, zıt düşen hiçbir söz, hadis, sahih değildir. Maturudi, mütevatir, haberi, yanılmaları ve yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişiler yoluyla, Peygamber’den bize ulaşan haberler olarak tanımla-maktadır.
Çünkü insanlar, haberi rivayet edenler, peygamberler gibi doğrulukları ve masumiyetleri kanıtlanan her hangi bir belgeye sahip değillerdir. Maturudi Kitabut- tevhit.
Hz. Peygamber’imiz şöyle buyurmuş: “Ben sizin aranızda sadece ve sadece Allah’ın kitabıyla hükmederim.” Yine “Bana verilen şey, sadece Allah’ın bana indirdiği vahiydir.” Buhari Fedailul Kur’an 1. Müslim İman 239 Ahmed bin Hanbel 2/341. 451
Kur’an’ı Kerim bu gerçeği ifade ederken başımıza gelecek bu olayları Yüce Allah’ımız bildiği için vahyin indiği ta o zamanlarda mucize açıklamada bulunmuş ve bizim bu günlerde yaşadığımız sıkıntılara açık bir şekilde ışık tutmuştur.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla